Polyfarmaci hos äldre :  – ett världsomfattande hälsoproblem   

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning: Antalet äldre har ökat i hela världen och fortsätter att öka. I takt med stigande ålder ökar risken för sjukdomar och därmed även läkemedelsanvändningen. Personer över 80 år konsumerar i genomsnitt 5,8 läkemedel per person och äldre på sjukhem tio läkemedel per person vilket är en ökning med 60 % sedan slutet av 1980-talet. Anledningen till denna ökning är att det idag finns stora möjligheter att förebygga och behandla många sjukdomar eftersom det hela tiden utvecklas nya läkemedel och behandlingsmetoder. Polyfarmaci och olämplig förskrivning av läkemedel till äldre över 65 år enligt Beers kriterier (se bilaga I) är ett växande och världsomspännande hälsoproblem. Vid polyfarmaci används i genomsnitt fem eller flera olika läkemedel. Polyfarmaci ökar i takt med stigande ålder och är vanligast hos kvinnor samt hos lågutbildade individer. Med ökat antal läkemedel ökar också risken för biverkningar samt interaktioner eftersom äldre är känsligare på grund av åldersförändringar och sjukdom. Syftet med studien var att belysa förekomsten av polyfarmaci och olämplig förskrivning av läkemedel till äldre samt dess konsekvenser. Studien utfördes som en litteraturstudie där 17 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visar att en tredjedel av de äldre patienterna konsumerar olämpliga läkemedel, enligt Beers kriterier, vilket leder till onödigt lidande och ökad sjukhusvistelse. Det är därför viktigt att all vårdpersonal är väl insatta i de åldersförändringarna som sker hos den äldre individen samt har god kunskap inom farmakologi. Sjuksköterskor och läkare bör även förbättra samarbetet med farmaceuterna för att öka patientsäkerheten.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)