Räkna med mig. Om delaktighet i matematikundervisningen för integrerade elever i grundskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Intentionen med en inkluderande skola genomsyrar skolans styrdokument, men trots goda intentioner så har arbetet med inkludering kommit olika långt. Syftet är att identifiera och analysera förutsättningar för delaktighet i matematikundervisningen för elever med utvecklingsstörning i en inkluderande miljö. Undersökningen riktar sig till klasser där elever som läser enligt särskolans kursplan i matematik är integrerade i ordinarie grundskoleklasser. Vad karaktäriserar delaktigheten mellan eleverna, lärare och assistent under matematiklektioner? Vilka interna och externa förutsättningar för elevernas delaktighet framträder? Hur planerar läraren för att ge förutsättningar för delaktighet? Teori:Som utgångspunkt använder vi det sociokulturella perspektivet där kommunikationen är central och lärande och förmåga förstås som något som uppstår i interaktion mellan individen och den sociokulturella miljön. Centrala begrepp i studien är delaktighet, kommunikation och inkludering. Metod: Studien baseras på en kvalitativ ansats som bygger på observationer av matematiklektioner i tre olika klasser och efterföljande intervjuer med ansvariga lärare. Vi har tagit inspiration från hermeneutiken när vi tolkat och sammanställt vårt resultat.Resultat:Resultatet tyder på att för att alla elever ska få förutsättningar till delaktighet måste vissa aspekter vara uppfyllda. Här har läraren en nyckelroll i arbetet med att anpassa lärmiljön till alla elever. Studien visar att lärarna saknar kunskap och stöttning vilket får till följd att arbetet bygger på den enskilde lärarens egna kunskaper och erfarenheter. Detta kan få till följd att intentionen att stötta eleven istället leder till barriärer för delaktighet. När läraren vågade utmana eleven och hade höga förväntningar samt tilltro till elevens kompetens ökade också elevens delaktighet i den pedagogiska processen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)