Användning av digitala verktyg för patienter inom psykosvården En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Efterfrågan av psykiatrisk vård har i takt med en ökad psykisk sjukdom också ökat.Detta har i sin tur skapat behov av nya lösningar för att öka tillgängligheten för en säker och jämlikvård. En psykos kan vara allt från livslång till några timmar av flera olika orsaker. De digitalaverktygen kan fungera som nya vägar för att stödja samordnad specialistvård för personer medpsykossjukdom.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vilken funktion digitala verktyg kan ha förpatienter inom psykosvården.Metod: Denna litteraturöversikt grundar sig på granskning av 13 vetenskapliga artiklar somdärefter sammanställdes till det presenterade resultatet. Databaser som CINAHL, PubMedanvändes för att samla in data, som bestod av både kvalitativa och kvantitativa originalartiklar.Studier som fokuserade på användning av digitala verktyg bland personer med psykossjukdomeller psykosvård inkluderades.Resultat: Resultatet i denna litteraturöversikt visar acceptans av digitala verktyg, ökning avtillgång till hälso-sjukvård och behandling som förbättrar både livs- och vårdkvalitet, minskningav återfall bland patienter samt hinder som vårdgivare bör beakta i användning av digitala verktygför patienter inom psykosvården. Användande av digitala verktyg upplevs underlätta förkommunikation och skapar möjligheter för patienten att ta en aktiv kontroll över sin hälsa samtstöd till samordnad specialistvård.Slutsats: Psykossjukdom påverkar personers dagliga liv. Resultatet pekar på en acceptans avanvändning av digitala verktyg bland personer med psykossjukdom. Genom att känna till vadåterfall kan orsaka och hur dessa kan förebyggas behöver personerna först och främst accepterasin sjukdom och samtidigt ha en god följsamhet till behandling vilken digitala verktyg kan hjälpatill att påminna om eller indikera för. Ofta är detta ett av de större hindren för personer med enpsykossjukdom. Detta kan ibland bero på kognitiva svårigheter eller med tillgång till psykiatriskvård. Digitala verktyg har visat god potential för möjligheter att som ett alternativ tillhandahållawebbaserade hälsotjänster så som exempelvis videokonferenser som ett alternativ för fysiskaträffar eller applikationer som påminner om medicinintag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)