Upplevelse av delirium. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Delirium är en neuropsykiatrisk störning som främst påverkar förmågan att meningsfullt uppmärksamma och tolka stimuli. Tillståndet upplevs ofta som mycket skrämmande och förvirrande, med långt bestående minnen av upplevelsen som kan vara mycket plågsamma. Det råder stor brist på kunskap gällande erfarenheter av detta tillstånd trots data på hur allvarligt tillståndet är och dess konsekvenser.  Syfte: Denna studie har som syfte att beskriva patienters erfarenheter av delirium.  Metod: Litteraturstudie på nio kvalitativa artiklar. Forskningsartiklar har utvärderats, kvalitets granskats och analyserats enligt kvalitativ metodik.   Resultat: Delirium är ett syndrom med många oförklarliga upplevelser och ett syndrom som väcker många känslor.  Tre Kategorier presenteras; att existera i kaos, ett utdraget lidande för patienten samt en önskan att förstå och bli förstådd. Kategorierna delades in i sex underkategorier; att känna sig vilsen, obegripliga upplevelser, rädslans olika former, bärande av skam och skuld från delirium, behovet av stöd hos den sårbara och behovet att få information Slutsats: Delirium är ofta mycket kaotiskt, ångestfyllt och utgöra en kraftig barriär mellan den sjuke och omvärlden. Tillståndet kan sätta djupa spår emotionellt och innebära långsiktiga konsekvenser. Involvering av anhöriga, utbildning av personal, miljöanpassning och extra stöd skulle kunna göra signifikant skillnad för denna sårbara patientgrupp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)