Elevers uppfattningar om syftet med ämnet idrott och hälsa : en kvalitativ studie om elevers uppfattningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Daniel Dronsfield; Thomas Andrén Bahnson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka högstadieelevers uppfattningar om vad syftet med idrott- och hälsaundervisningen kan vara samt att undersöka elevernas uppfattningar om vilka förmågor som deras undervisning ämnar utveckla. Frågeställningar som studien besvarar är: Vad uppfattar eleverna att syftet med idrott- och hälsaundervisningen kan vara? Vilka förmågor uppfattar eleverna att deras idrott- och hälsalektion ämnar utveckla? Metod Denna studie antar en kvalitativ ansats. Vi gör en fältstudie som innefattar observationer och intervjuer. Det insamlade materialet analyserar vi i enlighet med Hassmén & Hassméns (2008) fyra steg för arbete med textdriven innehållsanalys, och kopplar till teoretiska ramverk. Studien använder sig av sociokulturellt perspektiv på lärande, verksamhetsteori och läroplansteori som dess teoretiska utgångspunkter. Resultat Studiens resultat visar att elever uppfattar ämnet idrott och hälsa utefter fyra teman. Hälsoperspektivet där fokus är på hälsa och kroppen. Teknik och sport där ämnets huvudfokus är att lära sig nya tekniker och olika sporter. Att ämnet finns för att man ska kunna röra på sig i en annars stillasittande skolmiljö, och till slut att syftet är att det ska vara roligt. Slutsats Vår övergripande slutsats för att besvara frågeställningarna landar i att eleverna som vi har undersökt uppfattar att de inte förstår syftet med undervisningen eller uppfattar vilka förmågor som ska utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)