Sverige: ett jämställt paradis? : En kvantitativ studie om könsskillnaderna i det svenska arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet har förändrats sedan början på 60-talet. Jämställdhetspolitiken har haft som mål att minska dessa skillnader och flera insatser som stärker jämställdheten mellan män och kvinnor har genomförts. Ett antal studier visar att jämställdheten mellan män och kvinnor har förbättrats dock att det fortfarande finns en del kvar att göra. Den här studien syftar till att undersöka hur skillnaderna mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden ser ut, framför allt avseende inkomst. Skillnaderna i det svenska arbetslivet är ett såväl brett som komplext ämne och är möjligt att förklara från en rad olika teoretiska perspektiv. I den här studien presenteras Humankapitalteorin, som föreslår att människors kunskaper, färdigheter och andra erfarenheter antas höja produktionsförmågan som förvärvats genom investering i utbildning. Humankapitalteorin kompletteras med genuskonstruktivistiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i genusstrukturer som vi socialiseras in i. Vi presenterar även strukturell diskriminering som inbegriper negativ särbehandling som beror på regelverk, maktstrukturer eller normer i samhället som helhet. Den könssegregation vi ser på arbetsmarknaden inbegriper att kvinnor och män avancerar sig till positioner med större ansvar och högre lön i olika utsträckning. Denna studie kan med hjälp av International Social Survey Program 2017 visa att det finns en skillnad mellan män och kvinnor och att skillnaden kvarstår även fast de har samma ålder, yrke, utbildning och arbetstid. En oförklarad skillnad som inte humankapital, könssegregation och genuskonstruktivism har givit svar på. Analysen består dels av tabeller, hypotesprövning med chi2- test och signifikansnivåtestning. Resultatet diskuteras i relation till ovan nämnda teorier, teoretiska begrepp, tidigare forskning och val av metod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)