Är läromedel i NO anpassade till andraspråkselever i låg- och mellanstadiet? : En läromedelsanalys med fokus på språkliga svårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Studien baseras på en kvalitativ och kvantitativ läromedelsanalys med fokus på språkliga svårigheter i de naturorienterande ämnena för årskurs 1–3 samt årskurs 4 och 5. Syftet med studien var att belysa om läromedel i NO är anpassade för elever som läser svenska som andraspråk. Studiens forskningsfrågor var; ”Vilka språkliga svårigheter finns i de valda läromedlen samt i vilken utsträckning förekommer de?”, ”Vilket stöd finns i de valda läromedlen för att hantera de språkliga svårigheterna?” och ”Hur ser progressionen i läromedlen ut mellan årskurserna?”. De valda läromedlen för denna läromedelsanalys är PULS NO-boken 1–3, Boken om NO 1–3, PULS NO 4 och Koll på NO 5. Analysen genomfördes på 4 sidor i vardera naturorienterande ämne i varje läromedel. Flerspråkiga elever som inte fullt ut har utvecklat det svenska språket möter en del svårigheter gällande de naturorienterande ämnena. De olika språkliga svårigheterna som analyserades i studien var begrepp i utkanten av en semantisk mellannivå, homonymer, nominaliseringar och andra ämnesspecifika begrepp. Analysen utgick ifrån två teoretiska utgångspunkter: BICS och CALP samt text och bild i läromedel.  Resultatet visade att läromedlen i NO för dessa årskurser innehåller språkliga svårigheter där en del begrepp saknar visuellt stöd eller språkliga förtydliganden som kan hjälpa flerspråkiga elever att förstå innehållet. Denna studies resultat stämmer till en viss del överens med tidigare forskning. Slutsatsen i denna studie är att dessa läromedel innehåller begrepp som kan uppfattas som svåra för flerspråkiga elever och att lärare behöver vara medvetna om detta för att utforma undervisningen för att förbereda eleverna för dessa begrepp med en närmare förklaring som introduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)