Utvärdering av två handdesinfektionsmetoder Sterillium® i jämförelse med Hibiscrub®

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Postoperativa infektioner är ett stort problem inom vården. Dessa infektioner innebär stort lidande för tusentals patienter och medför höga kostnader för samhället. Forskning inom detta område har visat att det går att förebygga postoperativa infektioner inom operationssjukvården. Den preoperativa handdesinfektionen är en av de förebyggande åtgärder som kan vidtas. Frågan är dock vilken metod som är mest effektiv för ändamålet. Det finns i princip två olika metoder, den ena utgörs av en alkoholbaserad handdesinfektion och den andra av en antiseptisk desinfektionsmetod. Syftet med den här uppsatsen är att sammanställa aktuell litteratur som jämföra dessa två preoperativa desinfektionsmetoder. Metoden i den här studien är en systematisk litteraturanalys. Valet av artiklar har skett genom en systematisk sökning i följande databaser: Cinahl, PubMed och Scopus. Sökorden har använts såväl separat som i kombination. Diskussion om och jämförelse mellan de två handdesinfektionsmetoderna har gjorts med utfallsmåtten postoperativ sårinfektion (SSI), antal bakteriekolonier (CFU/ml) och hudreaktion. Kvalitetsgranskningen har utförts enligt SBUs granskningsmetod. Resultatet artiklarna visar att den alkoholbaserade handdesinfektionsmetoden med Sterillium® effektivare än den preoperativa antiseptiska handdesinfektionsmetoden med Hibiscrub®. Utifrån den systematiska litteraturgranskningen påvisas att trovärdigheten till de ingående artiklarna är tämligen pålitlig och ligger mellan låg/medelhög/hög evidensgrad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)