IoT-lösningar för miljömässigt hållbar stadsutveckling - En analysmodell

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: De flesta städer står idag inför en ökad urbanisering, där allt fler människor flyttar in till städerna. Den ökade mängden människors negativa effekter på miljön gör att städerna måste utvecklas för att stävja de negativa effekter den ökade urbaniseringen har på miljön. För att städerna ska kunna lyckas med detta krävs det nya teknologiska lösningar som gör det möjligt för städer att växa och expandera, utan att det skadar miljön. Smarta städer och IoTlösningar har tagits fram som möjliga svar på problemet kring den ökade negativa miljöpåverkan. Genom att bli en smart stad och använda sig av IoTlösningar kan städerna ta sitt ansvar och bidra till en hållbar utveckling. Problemet som uppstår är att beslutsprocessen är lång och kostsam för att välja de IoT-lösningar som krävs för att stävja miljöpåverkan. Delvis beror detta på den ökade mängd lösningar som finns och den ökade mängd information som finns tillgänglig kring dem. Det finns därför ett behov hos städer som vill arbeta för en minskad miljöpåverkan att kunna ha tillgång till beslutsstödsmodeller som är snabba och som inte kräver så mycket resurser. Genom denna studie har vi skapat en modell, testat den och utvärderat funktionen av modellen. Modellen arbetar utifrån tre områden: Systemet, Staden och Miljön. Modellen visade sig delvis fungera och en anpassad modell presenteras i slutsatserna, där de justeringar som behövts göras utifrån det ursprungliga förslaget förklaras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)