Förändringskommunikation : En fallstudie om behovet av information genom en organisationsförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Förändringar är något som ständigt pågår i vår omgivning och innebär att organisationer och företag måste vidareutvecklas för att möta de utmaningar och krav som förändringarna medför. För att genomföra lyckad förändring krävs såväl förståelse om varför förändringen måste ske som engagemang för genomförandet. Tidigare forskning återkommer till slutsatsen att väl fungerande kommunikation har en avgörande roll i syfte att skapa den förståelse och det engagemang som krävs. Informationslogistik uppmärksammar hur effektiv kommunikation bygger på informationsflöden med förmåga att förmedla rätt information, i rätt tid och genom rätt kanal. Vi har identifierat att det saknas ett uttalat informationslogistiskt perspektiv i den befintliga forskningen kring förändringskommunikation. I denna studie har vi undersökt vilka krav som ställs i syfte att möta behovet av information och kommunikation i förändring och hur organisationsförändringar bör kommuniceras internt. Studien har haft sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk där den informationslogistiska triangeln kombinerats med Förändringshjulet. Kombinationen har bidragit med ett informationslogistiskt perspektiv till kunskapen om kommunikation vid förändringsarbete. Studiens resultat visar på vikten av att inte enbart kommunicera förändringens syfte utan även motivera de förändringsbeslut som innebär en direkt påverkan för verksamheten. Studien visar hur behovet av kommunikation likväl som de krav som ställs på information och kommunikation skiftar genom förändringen. Ju mer praktiskt påtaglig förändringen upplevs, desto större blir även behovet av mer kontinuerlig information och kommunikation. Resultatet belyser vidare behovet av att föra dialog och samtidigt identifieras efterfrågan på tillgång till informationen i kompletterande kanaler. Även vikten av att tydliggöra vem som ansvarar för kommunikationen under förändringens olika faser identifieras, det vill säga vem eller vilka som är ämnade att besvara olika typer av frågeställningar genom förändringen. Avslutningsvis rekommenderar vi att organisationer som står inför en förändring bör strukturera och planera förändringskommunikationen redan i ett tidigt skede. Genom att identifiera verksamhetens kommunikationsbehov och definiera en kommunikationsstruktur blir det möjligt att säkerställa att rätt information förmedlas i rätt tid och genom rätt kanal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)