Hur är det att leva med högkänslighet? - Innan och efter en förståelse för personlighetsdraget

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie vara att undersöka den högkänsliga personens subjektiva upplevelser av livet innan- och efter insikten om personlighetsdraget. Tillkommande frågeställningar som studerades, var även de positiva och negativa aspekterna av personlighetsdraget. Studiens metodologiska utgångspunkt var av den kvalitativa innehållsanalysen. Intervjuer hölls med sju deltagare som upplevde sig själva vara högkänsliga. Resultatet visade tydligt de olika karaktärsdrag den högkänsliga personligheten besitter. Den djupa bearbetningen, tendensen till överstimulering, förmågan att känna av det subtila samt den empatiska förmågan. De olika förmågorna visade enligt resultat, innebära både positiva och negativa aspekter för deltagarna. Den negativa aspekten tycktes för majoriteten tillkomma vid överstimuleringen och vid för stor användning av de andra karaktärsdragen. I resultatet framkom att det tycks vara av stor vikt att finna balans i livet och minska överstimulering. Deltagarnas tekniker för det visade sig vara återhämtning, gränssättning samt en större medvetenhet kring de egna känslorna. Forskning och kunskapsspridning genom studier anses viktiga att utföra då 15–20 procent av befolkningen är högkänsliga. Utifrån resultatet upplevs högkänsliga kunna bidra med kvalitéer som icke-högkänsliga eventuellt inte har lika lätt för, och tvärtom. Med en ökad medvetenhet och kunskapsspridning kring personlighetsdraget, ökar chanserna för att både högkänsliga och icke-högkänsliga kan ta del av, förstå och lära av varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)