Comparison of various wooden facades

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Gran och tall är de vanligaste barrträden i Sverige. Tack vare import från andra länder har kontakt med andra träslag som inte växer i Sverige uppstått. Dessa nya träslag väcker ett intresse att vilja skapa fasader med de nya träslagen. Studiens syfte är att jämföra behandlade träfasader med två obehandlade ädelträslag gällande kostnad och beständighet. Behandlingarna som har studerats är järnvitriol samt akrylatfärg och ädelträslagen som valts är jättetuja (Thuja Plicata) och sibirisk lärk (Larix Sibirica). Då det vanligaste underlaget för akrylatfärg är gran och furu har även dessa träslag behandlats i rapporten. Målet är att komma fram till vilket ädelträ som är mest lämpligt i förhållande till en behandlad fasad. Studien har genomförts genom att studera litteratur och dokument samt intervjua en arkitekt, en bebyggelseantikvarie, en forskare, en färghandlare och en produktchef från en träleverantör. Respondenternas svar vid intervjuerna behandlar bland annat osäkerheten vid att använda ett relativt nytt träslag i Sverige som fasad. Flera av dem tar även upp att en obehandlad träfasad kommer att få färgförändringar med tiden och det är svårt på att förhand veta vilken färg fasaden kommer att anta och om den åldras jämnt. Järnvitriol är en behandling som ger träet ett väderpinat uttryck snabbare än den naturliga patineringen. Dock skyddar behandlingen inte träet till skillnad från akrylatfärgen som ger träet ett extra skydd mot yttre påverkan. Skillnaden mellan ceder och lärk är stor i vissa avseenden, bland annat är det ena träslaget mer sprickbenäget och har kortare livslängd. Fördelen med en obehandlad träfasad, jämfört med en fasad målad med akrylatfärg, är att en rätt konstruerad obehandlad träfasad kräver väldigt lite underhåll till skillnad från akrylatfärgens underhållsintervall på 10–15 år. Kostnadsmässigt är det ganska stor skillnad beroende på vilken typ av fasad som väljs. Det viktiga för en träfasad är att den får möjlighet att torka ut ordentligt efter nederbörd. Ett takutsprång är även en fördel både vad gäller en behandlad och obehandlad fasad. Träslagen rapporten behandlar är alla lämpliga att använda som fasad men då de har olika egenskaper passar behandlingarna olika bra med respektive träslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)