Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. I Sverige är det regeringen som har det yttersta ansvaret att implementera agendan. I den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 förespråkas det ett behov av nytänkande plattformar för partnerskap och samverkan. Dessa plattformar syftar till att föra samman civilsamhällets aktörer i arbetet med Agenda 2030. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man kan arbeta med globala mål på lokal nivå. Jag undersöker en plattform för partnerskap och samverkan som möjliggör en sådan form av governancestyrning. Min empiriska studie tar upp detta genom att undersöka hur ett leaderområde arbetar med de globala målen på lokal nivå genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer och observationer. Studien visar på den form av governancestyrning EU möjliggör via den så kallade leadermetoden. Uppsatsen tar sitt avstamp i Leader Upplandsbygd och dess arbete med de globala målen på lokal nivå. Fyra hållbarhetsnätverk skapade av Leader Upplandsbygd möjliggör ett forum för individer med ett intresse för frågor kopplade till hållbar utveckling att samverka mot en hållbar landsbygdsutveckling. Nätverken synliggör att det finns individer som har möjligheten och viljan att arbeta med de globala målen på lokal nivå. Utöver nätverken finns det även möjlighet att söka ekonomiska bidrag till projekt ämnande för att stärka den lokala utvecklingen. Nätverkens form i dagsläget visar på ett nätverk med låg intensitet men utvecklingspotential finns. Behov av kontinuitet och samhörighet till nätverken bör utvecklas för att skapa en relation till nätverken. Leader Upplandsbygd fungerar som en katalysator i relation till nätverkens överlevnad i dagens nätverksform. Dock har dessa nätverk synliggjort hur en plattform kan arbeta med de globala målen på lokal nivå. Hållbarhetsnätverken har de globala målen som utgångspunkt och detta möjliggör en lokal förankring i målen som annars kan vara svåra att relatera till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)