Utvärdering av kravhanteringsmetod : Täcker Stjärnan viktiga delar av kravhanteringsprocessen i ensystemarkitektonisk kontext ?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

Författare: Viktor Lindell; Özgur Bahceci; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens IT-verksamheter är anskaffning av ny IT- plattform ett sätt att utveckla ett företag och dess affärsverksamhet. Plattformar kan köpas eller byggas av företaget själv. Om företaget bestämmer att köpa in ett standardsystem finns det ett enormt utbud av standardiserade plattformar att välja mellan. Dock ger många standardsystem inte önskat resultat för verksamheten eller förblir i vissa fall oanvända. Det är då av stor vikt att utföra ett kravarbete där man identifierar och beskriver en verksamhets behov på rätt sätt för att undvika inhandling av ett standardsystem som inte ger resultat. Genom att använda sig av kravmetoder får företag en sorts ramverk de kan jobba efter och det finns idag många olika kravmetoder såsom RUP (Rational Unified Process) eller ISO/IEC 25000 som kallas SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation ). En av dessa kravmetoder är Stjärnan som är en svenskutvecklad metod att använda i Sverige. Stjärnan baseras ursprungligen på den internationellt erkända kravmetoden RUP. Stjärnan har tagit delar av RUP och skalat ner vissa delar för att skapa en kravmetod anpassad till svenska verksamheter. Stjärnan används generellt för att fånga in och strukturera kravarbeten i ett systemutvecklingsprojekt. Vi har utvärderat Stjärnan i en systemarkitektonisk kontext för att se hur välanpassad den är till IT-verksamheter . Vi har i vår kravprocess framställt en kravspecifikation, denna utgör en praktisk del av den utvärdering vi utför. I vår utvärdering har vi använt oss av en utvärderingsmodell vi valt att kalla Bass-modellen. Denna modell mäter hur väl en kravmetod uppfyller kriterier inom kravprocessen. Rapportens empiri är baserad på intervjuer och mailkorrespondens samt dokumentinsamling. Detta har genomförts för att besvara vår frågeställning “Täcker Stjärnan viktiga delar av kravhanteringsprocessen i en systemarkitektonisk kontext ?” Resultatet i vår rapport visar på att Stjärnan täcker viktiga delar av kravhanteringsprocessen i en systemarkitektonisk kontext . Detta resultat framkommer ur vår analys där vi genom en matris visar huruvida Stjärnan uppfyller de kriterier Bass-modellen efterfrågar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)