Ledarens påverkan på Medarbetarens hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Sammanfattning: Kostnaderna för den arbetsrelaterade ohälsan i form av sjukskrivningar och produktionsbortfall är stora. De arbetsorganisatoriska faktorer som har störst betydelse för ohälsan är arbetsmiljön och ledarskapet. Ledningen är den faktor som i sin tur har möjlighet till påverkan på arbetsmiljöns utformning. Detta betyder att ledaren är den faktor som har störst möjlighet att påverka medarbetarens hälsa. Enligt vissa teorier kan ledarskapsbeteendet direkt kopplas till medarbetarnas hälsa. Andra studier kopplar ledarskapsbeteendet till medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka olika ledarbeteendens påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och hälsa. Syftet har även varit att utreda om det finns något koppling mellan arbetstillfredsställelse och hälsa, det vill säga en mekanism mellan ledarskapsbeteende och medarbetarnas hälsa. För att undersöka detta har uppsatsen analyserat kvantitativa data från undersökningen ”Arbetsmiljömärkta arbetsplatser” eller  ”Attraktivaarbetsplatser i Jämtlands län”. Det teoretiska resonemang som låg tillgrund för framställningen omfattade olika ledarbeteenden, medarbetarens behov, hälsa och välbefinnande, arbetstillfredsställelse samt ledarens och medarbetarens interaktion via krav, kontroll och stöd. Resultatet i min studie visade att en ledare genom sitt beteende påverkar sina medarbetares hälsa direkt och/eller indirekt genom mekanismen arbetstillfredsställelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)