Ett branschfenomen i teoretisk tillämpning - En kvantitativ studie om content marketings effekt på kundbaserad brand equity

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte – Uppsatsens syfte är att utöka förståelsen kring content marketings påverkan på brand equity. Detta görs genom att studera effekten av två former av marknadskommunikation, digital content marketing och digital traditionell reklam, på kundbaserad brand equity. Teoretiska perspektiv – Uppsatsen utgår från teori inom kundbaserad brand equity med betoning på Aakers Brand Equity Dimensions, Keller och Lehmanns Brand Value Chain samt content marketing teori Hypotes – Content marketing har en mer positiv effekt på kundbaserad brand equity än traditionell reklam Metod – Studien utgick från en kvantitativ metod för att undersöka om ett samband mellan content marketing och kundbaserad brand equity kunde uppmätas och om det förelåg en skillnad jämfört med traditionell reklam. Denna metod innebar en kvantifiering av den insamlade datan som sedan genomgick analys för att kunna förkasta eller acceptera hypotesen. Resultat och slutsats – Studien visar att content marketing skapar större effekt på kundbaserad brand equity jämfört med traditionell reklam. Denna slutsats kan dras från resultatet som visar att content marketing har signifikant större effekt på samtliga dimensioner inom kundbaserad brand equity, förutsatt att mottagarna upplever innehållet i content marketing som värdefullt i någon mån. Vidare visar resultaten på att content marketing har olika grad av påverkan på de olika dimensionerna inom kundbaserad brand equity. Content marketing visade högst förklaringsgrad för dimensionen varumärkesassociationer och minst påverkan på dimensionen upplevd kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)