Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. Även fysisk inaktivitet och stillasittande ökar bland barn och ungdomar, vilket kan leda till övervikt, sämre kondition och lägre självkänsla. Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva ungdomars levnadsvanor i årskurs 6-9 i en skola i södra Sverige. Metod: Deltagarna (n=268) besvarade en nätbaserad enkät med olika påståenden som omfattade 5 områden: (a) Dig och din familj, (b) Hälsa och livsstil, (c) Tobak, alkohol och narkotika, (d) Skola och fritid samt (e) Livet och framtiden. I denna studie har vi valt att studera ett urval av frågor kring områdena hälsa och livsstil, tobak, alkohol och narkotika, samt skola och fritid. Resultat: Majoriteten av deltagarna använde inte tobak, narkotika eller drack alkohol. Likaså var konsumtionen av alkohol låg. Resultaten visade på att andelen elever som nådde upp till den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet var relativt hög. Merparten av eleverna uppgav också att de tillbringade tre timmar eller mindre framför dator/TV/surfplatta/mobil. Upplevelsen av stress över skolarbetet var märkbar i samtliga årskurser, i synnerhet de högre. Några av flickorna i årskurs 7 rapporterade sämre psykiskt välmående än i de övriga årskurserna. Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är studiens resultat positiva. Slutsats: De flesta barn och ungdomar på skolan mådde bra. Det var få som rökte, snusade, använde narkotika eller drack alkohol. Graden av motion och idrott visade på goda resultat, då andelen elever som nådde upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet var relativt hög och flertalet elever tränade flera gånger i veckan. Studiens resultat verkade också tyda på att andelen elever som tillbringade fem timmar eller mer framför dator/TV/surfplatta var låg. Det tydde på att graden av stillasittande var liten, kanske för att den fysiska aktiviteten var relativt hög.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)