Optimering av systemspecifika PID-parametrar för processer designade på Cytiva

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Elektronik

Författare: Italo Cordova; [2021]

Nyckelord: PID-parametrar; PID-regulator; Optimeringsmetod;

Sammanfattning: Optimeringen av PID-parametrarna har varit en utmaning sedan uppfinningen avPID-regulatorer. Många olika optimeringsmetoder har tagits fram sedan 1940-talet,i detta arbete testades och jämfördes Ziegler-Nichols stegsvarmetoden, Lambdametoden och AMIGO-metoden.Målsättningen med detta examensarbete var att kunna utse vilken optimeringsmetodsom lämpade sig bäst för processinstrumenten som designats på avdelningen Custimized Bioprocess Solutions (CBS) på Cytiva. Optimeringsmetoden som utses kommer att föreslås som en som en del i en arbetsprocess att följa när ett system behöveroptimeras.Testerna genomfördes med hjälp av stegsvarsmetoden, där de förinställda PIDparametrarna på ett processinstrument användes som referens. Utifrån tre parametrarmodellen kunde nödvändiga data samlas in, sedan beräknades nya PID-parametrarmed de valda optimeringsmetodernas beräkningsregler. De nya PID-parametrarnaanvändes sedan för att generera nya stegsvar. Slutligen jämfördes de nya stegsvarenmot stegsvaret från de förinställda PID-parametrarna för att kunna utse den mestlämpade optimeringsmetoden.Detta arbete resulterade i slutsatsen att fler tester behöver utföras, men att beräkningsverktyget som användes under examensarbetet skall ingå som en del av den efterfrågade arbetsprocessen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)