Corporate Social Responsibility : en fallstudie om fem svenska klädföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

ProblembakgrundStora mängder av jordens resurser används för att tillverka varor och tjänster för att mötakonsumenters behov. Företag kan avhjälpa en del av problemet genom att göra hållbarainvesteringar i sina verksamheter. Att sträva efter hållbarhet har idag blivit ett krav och enförväntning från företagens intressenter, för att kunna vara konkurrenskraftiga. Begreppet CSR(Corporate Social Responsibility) är svårdefinierat och ingen tydlig definition finns gällande dessomfattning. Ett CSR-arbete innebär att företag ska ta ett frivilligt ansvar, utöver det som ärlagstiftat, vilket medför att de blir vinstdrivande samtidigt som de bidrar till ett hållbart och bättresamhälle.

SyfteSyftet med denna studie är att skapa en större förståelse kring begreppet CSR och granska vilkadrivkrafter som kan ligga bakom företagens CSR-arbete, samt att beskriva hur svenska klädföretag, kan ta hänsyn till begreppet vid investeringar.

MetodGenom en kvalitativ och deduktiv ansats genomfördes denna fallstudie för att besvara de uppsattafrågeställningarna. Detta har gjorts med hjälp av en skrivbordsundersökning genom att studerafem klädföretags hållbarhetsredovisningar, vilka var Björn Borg, Gina Tricot, KappAhl, MQsamt Polarn O. Pyret.

SlutsatsSlutsatsen som denna studie resulterat i är att svenska klädföretags CSR-arbete drivs utifrån deförväntningar och krav som företagets intressenter ställer på dem. Vid investeringar tar företagenhänsyn till CSR genom att ställa höga krav på leverantörerna och utbildar även dessa. Hänsyn tasäven genom att investera i hållbara material och kontrollera att företagen uppfyller kraven somställs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)