Suppression av Ljud - En experimentell studie som undersöker effekten av att tänka bort ljud

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Många människor har påträngande tankar och uppfattar dessa som jobbiga. En vanligt förekommande copingstrategi är att tränga bort dessa upplevelser. Detta kallas suppression eller bortträngning och har kopplingar till psykiatriska besvär. Tidigare studier visar att bortträngning har en ironisk effekt som gör att de tankar en person önskar undvika studsar tillbaka in i medvetandet. I denna experimentella studie används en inomgruppsdesign för att undersöka huruvida denna ironiska effekt går att återfinna hos externa stimuli i form av sinustoner. Testdeltagare (n=40) instruerades att tränga undan eller fokusera på en av två toner. Den första hypotesen var att deltagarna under en tone-in-noise uppgift skulle indikera fler falska positiva på den bortträngda tonen, jämfört med den ton de fokuserade på eller vid ingen ton alls. Detta skulle då indikera på en ironisk effekt. Ytterligare hypoteser var att deltagare kommer ha fler sanna positiva på den bortträngda tonen jämfört med en kontrollton, även detta under brus. Sista hypotesen var att deltagarnas upplevelse av den bortträngda tonen skulle förändras och skattas som mer aversiv efter experimentet. Resultaten stödde ej någon av hypoteserna. Explorativa analyser visade att deltagarna upplevde båda tonerna som mer irriterande, uppjagande och att de lät högre efter en minnesuppgift. Studiens begränsningar diskuteras och förändringar i studiedesign föreslås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)