Kan sjuksköterskans förebyggande arbete och kompetens minska mortalitet vid hjärtstopp? - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige sker cirka 2500 hjärtstopp på sjukhus varje år. Mortaliteten vid hjärtstoppär mycket hög. Tidigare studier belyser arbetsstrukturen och betydelsen av god kvalitet på hjärtlungräddning vid hjärtstopp som faktorer vilka främjar överlevnad. Larmrutiner,bedömningsinstrument och riktlinjer är verktyg som sjuksköterskan kan använda i sitt arbeteför att hantera försämrade patienter. Sjuksköterskan arbetar patientnära, en väsentlig del avsjuksköterskans uppgifter är patientsäkert arbete och försäkran om en god vårdkvalité. Syfte:Syftet är att undersöka hur sjuksköterskans förebyggande arbete och kompetens vid hjärtstopppå sjukhus kan leda till minskad mortalitet. Metod: En litteraturöversikt baserad på elvaoriginalartiklar. Tre kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar hämtades från databasernaPubMed och Cinahl. Fribergs (2017) trestegsmodell användes vid analys av resultatet. Fyndenur artiklarnas resultat kategoriserades och dessa kategorier redogjordes för i resultatet.Resultat: Av studien framgick det inte tydligt i vilken utsträckning sjuksköterskans enskildaarbete minskade mortaliteten vid hjärtstopp, bland annat på grund av att det fanns få artiklarsom specifikt undersökte ämnet. I resultatet framkom flera olika faktorer som hade betydelseför minskad mortalitet. Förebyggande åtgärder samt aktiva insatser vid hjärtstopp ledde tillminskad mortalitet. Sjuksköterskans kännedom och riskbedömningar ansågs väsentliga när detmobila akutteamet tillkallades. Arbetssättet vid mobilt akutteam var viktigt för att minskamortaliteten. Det skulle präglas av optimalt samarbete och kommunikation mellansjuksköterska och det mobila akutteamet. Ledarskap och tydliga roller var faktorer som kunde minska mortaliteten. Förebyggande åtgärder som involvering och stöttning av sjuksköterskan med hjälp av teoretisk och praktisk utbildning samt multidisciplinär simulering hade också betydelse för minskad dödlighet. Även förbättringsarbete som utfördes med hjälp avsjuksköterskan kunde minska mortaliteten, då det var en åtgärd som främjade sjuksköterskansförebyggande arbete och kompetens. Slutsats: Av studien var det svårt att tyda i vilkenutsträckning som sjuksköterskans förebyggande arbete och kompetens påverkade mortaliteten.Resultatet visade dock på att olika faktorer i sjuksköterskans förebyggande arbete ochkompetens kunde påverka mortaliteten vid hjärtstopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)