Hur fungerar tillgänglighet på Flygvapenmuseum och Arbetets museum? : En kvalitativ studie av museernas policies och arbete med tillgänglighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskapFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för historie-, turism- och medievetenskapFilosofiska fakulteten

Författare: Marina Tolic; Andy Moreno; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka två turistattraktioner för att se hur de hanterar och arbetar med tillgänglighet när det gäller människor med funktionsnedsättning. Turistattraktionerna vi valt är Flygvapenmuseum i Linköping och Arbetets museum i Norrköping.

Metod och material: Vi har använt oss av kvalitativa metoder. Utgångspunkten för val av metod är en lättare variant av fältstudie även kallad observation. Vi gjorde två observationer, först hos Flygvapenmuseum sedan hos Arbetets museum. Efter våra observationer använde vi oss av en semistrukturerad intervju, detta för att få svar på det som vi inte lyckades hitta svar på under observationerna. För att utföra observationerna på ett objektivt sätt använde vi oss av en checklista som heter, Hur långt har du kommit i tillgänglighetsarbetet – checklista för lokaler, som är framtagen av Handisam. Innan våra besök gjorde vi en policyanalys, där båda museernas tillgänglighets policy analyserades för att se om de levde upp till sin policy samt för att se hur de förhåller sig mot checklistan.

Resultat: Flygvapenmuseum har en fungerande och välskriven tillgänglighets policy som de lever upp till på ett bra sätt. Museet är välanpassat och de förhåller sig bra till checklistan. Museet är relativt nytt och de tänker verkligen på sin anpassning, ett exempel är att i sin policy skriver man om hur det är nu och hur det ska vara när det gäller anpassning sedan skriver man förslag på mål och åtgärder. Detta visar på att Flygvapenmuseum är välmedvetna om att de fortfarande har en del att arbeta med när det gäller tillgänglighet. I vår slutsats finns en tabell som behandlar Flygvapenmuseums policy och checklistan samt våra egna kommentarer.

Arbetets museum som är ett gammalt museum med kulturhistoriskt värde är ett tillgängligt museum. Dock har de en svag tillgänglighets policy. Detta museum använder de sig av Boverkets checklista.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)