Stressrelaterad utmattning - vägen tillbaka till arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen ökar i världen, att utsättas för långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Det finns få studier som undersöker utmattningssyndrom och återgång i arbete ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån litteraturen undersöka vad person, miljö och aktivitet har för betydelse för utmattningssyndrom och återgång i arbete. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 11 artiklar från databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed analyserades genom en riktad innehållsanalys med PEO-modellen som referensram för att skapa huvudkategorier och subkategorier inom person, miljö och aktivitet. Resultat: 10 huvudkategorier och 11 subkategorier identifierades, merparten av dessa berörde person- och miljökomponenterna. Konklusion: I det preventiva arbetet för att motverka utmattningssyndrom på arbetsplatsen och för att möjliggöra återgång i arbete för dem som insjuknat pekar studien på att det är viktigt att ta person, miljö och aktivitet i beaktning. Få studier belyste dock aktivitetskomponenten vilket kan vara av kliniskt intresse för vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)