Den palliativa slutenvården i Sverige – en kartläggning av organisation, värdegrund, behov och närståendestöd

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att göra en kartläggning över Sveriges palliativa slutenvårdsenheteroch undersöka dessa utifrån organisation, behov, värdegrund och närståendestöd. Målet medstudien är att den ska vara heltäckande och information om vilka enheter som finns i Sverigehar inhämtats genom registret på Nationella rådet för palliativ vårds hemsida.Undersökningen innefattar endast palliativa enheter som bedriver slutenvård. I genomförandethar vi använt en kvantitativ metod. Vi har gjort en webbenkät som har skickats ut via mail tillansvarig person på varje palliativ enhet. Resultatet har vi analyserat med hjälp avstatistikprogrammet SPSS och olika statistiska verktyg. Resultatet visar att palliativaslutenvårdsenheter är utspridda över hela Sverige, men att det finns en koncentration runtstorstadsregionerna. Ungefär hälften av enheterna har kö till sina vårdplatser och 75 procentanger att det finns behov av fler vårdplatser inom den egna regionen. De flesta enheter arbetarefter en värdegrund som de uppger påverkar det dagliga arbetet i stor utsträckning. Allaenheter ger någon form av stöd till närstående. Alla erbjuder samtalsstöd. Vi har kommit framtill att det inom vissa områden finns skillnader mellan enheter beroende på vilken huvudmansom driver enheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)