Läsinlärning och läsutveckling - pedagogers val av arbetssätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Emma Dike; [2007]

Nyckelord: läsinlärning; metod;

Sammanfattning: Syftet med mitt arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med läs- och skrivlärning, hur de individualiserar sin undervisning och om de anser att de arbetar efter en viss undervisningsmetod. Resultatet av min undersökning visar att pedagogerna arbetar på det sätt de genom erfarenhet har insett fungerar för många elever. Ingen av de intervjuade anser att de arbetar strikt efter en viss metod utan att de blandar det bästa av alla metoder de fått lära sig. De nämner alla fyra arbetssätt som är inspirerade av LTG och även syntetisk metod nämns av tre av dem. Individualisering ser de som det centrala i sin undervisning och endast en av dem arbetar när det gäller läsutveckling med samma material för alla elever. Det mesta som läses och skrivs utgår istället från den specifika elevens kompetens och intresse. Skönlitteratur är det som övervägande läses av eleverna i syftet att träna läsning. För att främja elevernas förmåga till reflektion och diskussion använde de sig dock av gemensamma texter som diskussionsunderlag. Det viktigaste i skolans tidigare år verkar enligt pedagogernas svar i min underökning vara att skapa läslust och skrivarglädje hos eleverna och detta anser de att de gör bland annat genom att låna böcker på biblioteket och genom högläsning. Elevernas förmåga till situationsoberoende samtal och deras metaspråkliga kompetens prioriteras inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)