”Man vill ju inte ha några äckliga gubbar…” – En studie i elevers uppfattningar om lärare på Facebook

Detta är en C-uppsats från

Författare: Magnus Delin; [2011]

Nyckelord: sociala medier; Facebook; yrkesetiska principer; i;

Sammanfattning: Denna examensuppsats baseras på 30 elevers uppfattningar om sin relation till lärare på detsociala nätverket Facebook. Idag har en stor del av gymnasieelever en profil på Facebook ochäven en del lärare. Att dessa två därför kommer mötas på Facebooks sociala arena äroundvikligt.Syftet var att ge en kvalitativ relief till de i huvudsak kvantitativa undersökningar från bl.a.Lärarnas Riksförbund som kartlagt hur sociala medier används i skolan. Forskningsfrågan föruppsatser lyder: ”Hur resonerar elever kring att ha lärare som vänner på Facebook?”.Med samtalsintervjuer har 30 elever, uppdelat i tre grupper om tio elever, samtalat kring ettantal intervjufrågor om Facebook, lärares plats på Facebook samt hur lärare bör agera påFacebook i relation till sina elever.Resultatet har redovisats med citat och resonemang tagna från samtalsintervjuerna.Undersökningen visar att elever väljer att skapa vänskapsrelation på Facebook i syfte att ha ensnabbare och enklare kommunikationsmöjlighet. Detta innebär att eleverna också förväntarsig att lärare som har vänskapsrelationer med sina elever också finns tillgängliga för elevernaäven efter arbetstid. Undersökningen visar också att det finns en tydlig etikett i hur en lärarebör uppföra sig mot sina elever på Facebook.Det är viktigt för skolan och läraryrket att ha ett förhållningssätt till elever på sociala medier.Därför är det också viktigt att veta hur eleverna själva tänker kring dessa problem som kandyka upp i dessa frågor kring Facebook. Det är ju i grund och botten elevernas skoltid ochutbildning som ska vara i fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)