Sång i dubbel bemärkelse
– En kvalitativ undersökning om sångkroppen utifrån ett genusperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Ellinor Johansson; [2016-09-29]

Nyckelord: Sexuality; music; singing; ; gender; musik; sång;

Sammanfattning: Jag undersöker i det här arbetet sång och sångarens roll i en populärmusikensemblegrupp på gymnasiets estetiska program med inriktning musik i årskurs 2 utifrån ett genusperspektiv. Jag utgår från antagandet att kön är en social konstruktion och är performativt, det vill säga att det konstrueras när talhandlingar, kroppsspråk och gester upprepas kontinuerligt (Butler, 2007). Jag utgår från följande frågeställningar: • Hur resonerar och agerar elever kring sång i förhållande till övriga ensembleinstrument analyserat utifrån ett genusperspektiv? 
 • Hur hjälper ensemblesituationen elever att konstruera kön? –  Huruvida spelar låtvalet roll? 
 –  Huruvida spelar val av instrument roll? 


  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)