Product Information Managment : Utmaningar och möjligheter vid övergång till ett PIM-system i en verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Information är något som i dagens samhälle ständigt expanderar och utökas varje dag. För mycket information kan ofta leda till komplexa förhållanden i verksamheter, framförallt när det kommer till hantering av produktinformation. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka utmaningar och möjligheter verksamheter ställs inför vid ett införande av ett Product Information Management (PIM)- system, ett system som litteraturen säger krävs i en verksamhet för att bemästra komplexa förhållanden som ofta uppstår vid en omfattande hantering av produktinformation. Genom en kvalitativ datainsamling med induktiv ansats genomfördes fyra intervjuer med personer på ett företag som idag har en relativt komplex lösning för hantering av produktinformation. Undersökningen utgick ifrån två teman, utmaningar och möjligheter, för att ta reda på informanternas åsikter kring ett införande av ett PIM-system i verksamheten. Resultatet visade på en relativt enad bild bland informanterna över vilka utmaningar och möjligheter som företaget står inför vid ett införande av ett PIM-system. Studiens teoriområden kunde sedan styrka det resultat som framkommit utifrån empirin och påvisade att utmaningar och möjligheter representerades av totalt fem faktorer. Utmaningar utgjordes av språk och förändring medan möjligheter utgjordes av innehåll, central källa för information samt spårbarhet/navigering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)