Kvinnors Upplevelser av bröstcancer : En kvalitativ ltteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Bröstcancer är ett stort folkhälsoproblem. I Sverige orsakar denna cancerform näst flest dödsfall bland kvinnor efter hjärt- och kärlsjukdomar. Under 2017 avled totalt 1413 kvinnor i åldern 15 år och äldre i bröstcancer i Sverige. Sjukdomen för med sig starka emotionella reaktioner och upplevelser som berör kvinnornas livsvärld och förändrar den. Vården har ett ansvar för att inhämta nödvändig kunskap om hur kvinnor upplever denna sjukdom för att kunna bemöta dem på bästa sätt.  Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats som analyserades genom en manifest innehållsanalys.  Resultat: I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde en förändrad livsvärld i samband med bröstcancerdiagnosen. Kvinnorna var oroliga att överge sin familj och bekymrade för familjens framtid. Att upprätthålla den normala vardagen kändes viktigt. Kvinnorna upplevde en förändrad självbild och förlust av den kvinnliga identiteten då de förlorade håret och brösten. Stödet från omgivningen visade sig vara viktigt för att kvinnorna skulle få styrka att hantera vardagen.  Slutsats: Att drabbas av bröstcancer upplevdes som en chock och krävde en omställning i livet. För att sjuksköterskan ska kunna ge stöd krävs det en ökad förståelse för kvinnornas upplevelser av bröstcancer. Denna studie kan bidra till en ökad kunskap om kvinnors upplevelser och vara en resurs för sjuksköterskor i mötet med bröstcancerdrabbade kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)