Tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid smärtsam endometrios

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Klinisk psykologi

Sammanfattning: Endometrios är en vanlig gynekologisk problematik som ofta är smärtsam. Trots att flera studier påpekar hög prevalens av psykiatrisk komorbiditet bland kvinnor med endometrios och att psykoterapeutiska och psykologiska insatser förordas så finns mycket lite forskning kring psykologisk behandling vid endometrios. Den här studien var explorativ och undersökte kvantitativa effekter och kvalitativa detaljer från tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid smärtsam endometrios. Behandlingen innehöll fyra behandlingsmoment; psyko-edukation, fallformulering, beteendeförändring/exponering samt mindfulness och gavs i komprimerad form vid fem behandlingssessioner. Behandlingarna föll väl ut och fick positiva utvärderingar av samtliga patienter. Resultaten var blandade men vissa förbättringar kunde ses. En patient hade i slutet av studien ökad livskvalitet, sänkt nedstämdhet, minskad katastrofiering, ökad aktivitet och sänkt funktionsnedsättning. Den andra patienten beskrev behandlingen positivt men fick få utslag i mätningar utöver tendens till minskad katastrofiering. I slutet av studien färgades hennes mätningar av förändrat hälsotillstånd, som antagligen överskuggade eventuella positiva effekter av behandlingen. Den tredje patienten hade svårigheter med att följa behandlingsplanen och hade en varierande funktionsnivå. Problem uppstod kring hennes mätresultat men de visade tendens till ökad livskvalitet, minskad katastrofiering och minskad funktionsnedsättning. Resultaten ses som lovande och ytterligare utveckling av kognitiv beteendeterapeutisk behandling vid smärtsam endometrios föreslås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)