Kommunikationsträning inom LSS-verksamheter för individer med diagnosen autismliknande spektrum : En kvalitativ studie ur verksamhetschefers perspektiv

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Syftet med vår studie är att undersöka hur personal inom verksamheter för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) arbetar för att utveckla kommunikationen hos individer med autismliknande spektrum. Vi har valt att undersöka hur verksamhetschefer inom LSS uppfattar att deras personal arbetar för att individer med autism skall utveckla sin kommunikationsförmåga. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sex respondenter som är chefer över olika LSS-verksamheter i fyra kommuner i Mellansverige. Vi har analyserat det insamlade materialet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, kommunikationsteori och empowerment. Resultatet har även analyserats utifrån tidigare forskning. Studiens resultat visar hur LSS-verksamheter arbetar för att hjälpa individer med autism att kommunicera och att bli så självständiga som möjligt. Inom LSS-verksamheter använder sig personal av olika hjälpmedel som är individuellt utvalda efter varje brukare. Hjälpmedlen hjälper individer med autism att få sin röst hörd och kommunicera med personal samt med andra människor i sin omgivning, vilket kan leda till individens självständighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)