Lek, lärandemiljö och flerspråkighet : En observationsstudie av flerspråkiga barns strategier för att ansluta sig till leken i förskolan samt av förskolepersonals arbete med inkludering av flerspråkiga barn

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med studien är att synliggöra vilka strategier barn med annat modersmål än svenska använder för att ansluta sig till lek i förskolan samt vilka strategier förskolepersonal använder för att inkludera flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att öka kunskapen om leken och den pedagogiska utomhusmiljöns betydelse för inkludering av barn med annat modersmål än svenska i förskolan. Studien baseras på en sociokulturell teori och diskursiv psykologi har använts som metodansats. Detta arbete synliggör att samspel med andra är eftersträvansvärt utifrån den sociokulturella teorin. För att besvara frågeställningarna har metoden observation använts genom tre observationer i en förskolas utomhusmiljö. Resultatet i studien visar att barn som talar annat modersmål än svenska använder sig av provokation som strategi för att ansluta sig till lek. Även artefakter som exempelvis cykel och sandlådans leksaker användes för att bjuda in till lek och även för att inkludera varandra i slutna lekar. Förskolepersonal använde sandlådans leksaker som redskap för samspel med barn med annat modersmål än svenska. De viktigaste slutsatserna som studien visar är att artefakter är viktiga för barnen och personalen för att uppnå inkludering, då artefakterna stöttar både samspel och kommunikation, samt att flerspråkiga barn använder strategier för att ansluta sig i lek som riskerar att uppfattas som oönskade beteenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)