"Vi har ju ett stort behov av att kategorisera människor..." - En kvalitativ studie om bemötandet av transpersoner inom socialtjänsten

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Socialtjänsten ska vara en myndighet som ger service och hjälp av god kvalitet till alla människor. Det ska vara rättvist och inkluderande. Det är den socialtjänstens ansvar att följa detta och arbeta med en inbjudande karaktär så att alla i samhället kan känna sig välkomna till socialtjänsten. Forskning visar att transpersoner är en särskilt utsatt grupp då de bryter mot de normer som säger att det bara ska vara två kön, och därför tycker jag att det är särskilt relevant för socialtjänsten att arbeta för en inkluderande behandling av alla, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet. Jag har därför valt att studera enskilda socialarbetares tankar om transbegreppet, ett inkluderande förhållningssätt och sina erfarenheter av hur organisationen arbetar för kunskapen om transpersoner. Baserat på queer och genusteori, har jag därför analyserat de fyra intervjuer som gjorts med socialarbetare som är anställda inom socialtjänsten. Dessa teorier ifrågasätter och förklara de normer och föreställningar som samhället har att det finns bara två kön. Jag valde att använda mina kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse för socialarbetarnas erfarenheter och tankar. Resultatet visar att socialarbetarnas kunskap om transpersoner och deras situation är låg och att organisationen inte aktivt arbetar för att öka denna. Resultatet visar också hur samhällets normer och värderingar påverkar de enskilda socialarbetararnas uppfattningar om kön, men att de alltid skulle försöka hålla det professionellt i behandlingen av klienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)