PÅVERKAR DONALD J. TRUMPS TWEETS ANGÅENDE HANDELSKRIGET MELLAN USA OCH KINA DJIA? : En kvantitativ studie om Donald J. Trumps tweets angående handelskriget mellan USA och Kina påverkar Dow Jones Industrial Average.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Etableringen av sociala medier har skapat ett nytt medielandskap där beslutsfattare och politiker kan kommunicera direkt med allmänheten. Donald J. Trump är en politiker som valt att kom- municera med sin publik via twitter. Han misstror traditionell medias förmåga att objektivt återge hans utsagor och underminerar journalistiken genom att använda begrepp som ’fake news’. Att en amerikansk presidenten twittrar är inget nytt fenomen men frekvensen och reto- riken i Donald J. Trumps tweets är något nytt. Dessa nya medievanor kan få konsekvenser inom flera sektorer inte minst på finansmarknaden. Vilken påverkan hans twittrande har på aktiemarknaden är frågan som behandlas i denna uppsats. Uppsatsens syfte är således att studera om Donald J. Trumps tweets påverkar Dow Jones In- dustrial Average (DJIA). Studien avgränsas till handelskriget mellan USA och Kina. Vidare avgränsas studien till en tidsperiod om ett år, från februari 2018 till februari 2019. Uppsatsen studerar enbart USA:s president Donald J. Trumps tweets. Studien genomförs genom event study som jämför normal returns innan händelsen (tweet) med den abnormal returns efter. Tweetsen är utvalda baserat på ett antal nyckelord som testas inom varaktighetsfönster på 5, 10, 15 och 20 minuter, vilket ger uttryck för hur länge effekten varar. Resultatet visar att 8 av 12 tweets har en statistisk signifikant påverkan på DJIA på antingen 1%, 5% eller 10% signifikansnivå. Studien tyder således att presidentens twittrande påverkar DJIA. Slutsatsen av studien är att Donald J. Trumps tweets utgör information som påverkar värde- ringen på aktiemarknaden (DJIA) och dess avkastning. Därför kan konstateras att sociala me- dier, såsom Twitter, är informationskällor som är högst väsentliga att följa för aktörer på finansmarknaden. Vidare får resultatet implikationer för rådande lagstiftning och regleringar, något som redan diskuteras i USA. Studier på området har varit svåra att finna varför vidare forsk- ning på området vore önskvärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)