Lika barn leka bäst? : Affärskulturella upplevelser från Bosnien & Hercegovina

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Johanna Axen; Julia Dahlin; Aida Muhic; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats har i syfte att undersöka och framföra svenska affärsmäns upplevelser av den bosniska affärskulturen. Det vi ville ta reda på var hur svenskar upplevde affärskulturen i landet men även undersöka hur svenskar som är födda i Bosnien och Hercegovina (B&H) upplevde affärskulturen. Vår första huvudfråga är; Hur upplever svenska affärsmän den bosniska affärskulturen? Vår andra huvudfråga är; Hur upplever svenska affärsmän som är födda i B&H den bosniska affärskulturen? Vidare har vi valt att undersöka om eventuella affärskulturella skillnader påverkar företagets transaktionskostnader. För att på bästa sätt besvara dessa frågor har vi valt en abduktiv ansats och vidare haft en flerfallstudie som forskningsstrategi. Den teoretiska referensramen i vår studie beskriver internationalisering, institutionell teori, transaktionskostnader samt relationer. I det empiriska kapitlet har vi valt att tillägga ett mindre avsnitt om Sverige och B&Hs historia, politik, ekonomi samt religion och etnicitet i landet. Detta görs för att ge läsaren en bakgrund och större förståelse för ländernas utveckling och kultur idag. Det empiriska kapitlet innehåller även information från fem olika affärsmän som alla har erfarenheter av att göra affärer i B&H. I vår analys diskuterar och kopplar vi samman empirikapitlet med teorikapitlet. I analysen beskriver vi kopplingen mellan ländernas historia, politik och ekonomi samt andra viktiga faktorer som har påverkat kulturen i länderna med institutionell teori. Vidare diskuterar vi relationer och kommunikation samt transaktionskostnader. Slutligen framförs våra slutsatser där vi kommit fram till att institutionerna i Sverige och B&H är väldigt olika vilket har format och påverkat affärskulturen i länderna. Vidare drar vi en slutsats att relationer står i centrum i B&H. Detta leder därför till högre transaktionskostnader än i Sverige. Nyckelord: Bosnien & Hercegovina, internationalisering, affärskultur, institutioner, transaktionskostnader, affärsrelationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)