All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv.Frågeställningar som avses besvaras är vad elever väljer för böcker, hur de väljer böcker samthur förhandlingar formar samtalet och kan påverka deras val. Utförandet är genom en kvalitativmetod i form av gruppintervjuer och deltagande ostrukturerad observation med elever i årskurs6. Totalt har fem gruppintervjuer gjorts med tre elever i vardera grupp varpå samtalen sedantranskriberats och analyserats. De analysmetoder som använts är tematisk analys ochsamtalsanalys. Resultat och analys diskuteras ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande samtmed förankring i tidigare forskning. I resultatet bekräftas tidigare forskning som visar att barni mellanåldern tenderar att föredra böcker inom genrer spänning och äventyr. Angående hurelever väljer böcker delges flera olika strategier för deras valprocesser. Likväl elever som inteuttrycker ett läsintresse delar med sig av strategier för att välja böcker. Däremot råder en visstvivelaktighet kring huruvida strategierna fungerar i relation till främjande av läsintresse,läsförmåga och trygghetszon. Det framkommer att tjockare böcker är mer attraktiva än tunnareböcker vilket analyseras som en påföljd av tillgång till böcker och normer. Ytterligare ettcentralt resultat för studien är att de bokval som eleverna gör kan ses som en följd avförhandlingar som sker. Ur ett sociokulturellt perspektiv föranleder den sociala situationen someleverna befinner sig i att samtalen formas vilket också har inflytande på bokvalen. Vidanalysen synliggörs dessutom en bristfällighet i kommunikation, språk och ordval kring böcker.Slutligen belyses vikten av lärares ansvar att motivera och förse eleverna med strategier för attkunna välja böcker som främjar läsintresset. Likaså bör lärare uppmärksamma rådande normeroch sociala situationer när elever väljer och kommunicerar om böcker. All läsning börjar medett val.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)