Samtal med specialpedagoger om elever i behov av stöd inom vuxenutbildningen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Studiens övergripande syfte var att undersöka hur specialpedagoger beskriver åtgärder avsedda att stödja och utveckla elevers lärande inom kommunal vuxenutbildning. Studien har även undersökt hur specialpedagoger beskriver elever i behov av stöd och om det finns några specifika svårigheter.Teori: Studien har en sociokulturell ansats. Lärande och utveckling ses som kommunikativa processer. Grunden för lärande är interaktion och samarbete. Vygotskys begrepp mediering innebär olika former av stöd i läroprocessen. I varje situation kan vi ta till oss kunskaper av varandra eftersom vi utvecklas tillsammans med andra. Stöd i den nära utvecklingszonen innebär att en mer kompetent person stöttar elevens lärande genom att strukturera upp problemet i mindre delar. I effektiva lärandesituationer lotsas eleven genom uppgiften. Studiens relationella synsättet ser elever i svårigheter utifrån ett helhetsperspektiv. Orsaker till svårigheter identifieras även i skolans sätt att organisera sin undervisning.Metod: I en kvalitativ studie studeras hur individer uppfattar och tolkar verkligheten de ingår i och är en del av. Som undersökningsmetod användes den kvalitativa forskningsintervjun i en halvstrukturerad form med intervjuguide. Intervjun med fem specialpedagoger genomfördes med var och en. Den kan liknas vid samtal och innehållet i samtalen skapades av intervjuaren och informanterna tillsammans. Den insamlade empirin transkriberades från ljudfiler till utskrifter som bearbetades och analyserades. Genom meningskoncentrering analyserades empirin i fem huvudteman med utgångspunkt från studiens syfte och frågor. Därefter analyserades resultatet på samhälls- organisations-, grupp- och individnivå.Resultat: Studiens huvudresultat visar att specialpedagogerna anser att många elever som är i behov av stöd behöver utveckla sin studieteknik t.ex. genom att lära mer om olika lässtrategier. Ett annat viktigt resultat är elevers behov av att detaljerat planera och få struktur i sina studier genom en tydlig arbetsgång. Elever i behov av stöd behöver ofta förlängd studietid och orienteringskurser är en lämplig anpassning. Tillgång till alternativa verktyg som dator och iphone med inläst material och olika appar rekommenderas, för de kan bidra till att kompensera svårigheter och förbättra elevers studieresultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)