Motiverande matematikundervisning – En intervjustudie om lågstadielärares uppfattningar

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med studien är att identifiera lågstadielärares uppfattningar om elevers motivation i re- lation till matematikundervisningen, vilka metoder som lärarna beskriver sig använda för att motivera sina elever samt vilka utmaningar som lärare upplever i sitt arbete med att motivera. Studiens teoretiska utgångspunkt är den tidigare forskning som finns om motivation, särskilt inre och yttre motivation. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ intervjumetod med sex deltagande lågstadielärare. Intervjuerna transkriberades för att synliggöra resultatet och an- vändes sedan för att göra en tematisk analys utifrån två ramverk och intervjudata. Studiens huvudresultat är att alla lärare utom en beskriver elevers motivation som känslorela- terat, att motivation är när eleven känner positiva känslor så som glädje och intresse eller att de har en inre drivkraft och lust till att lära sig. Resultatet visade även att trots att majoriteten av lärarna uppfattar motivation som känslorelaterat beskriver de att det är genom beteenderelate- rade faktorer som de kan urskilja om en elev är motiverad eller inte, att de antingen gör det som de ska eller gör något annat. Vidare visade studiens resultat att lärarna säger sig använda sig av en varierad undervisning blandat med individualisering för att motivera eleverna. Lärarna säger att de varierar både aktiviteter och uppgifter men även lektionernas upplägg. När lärarna indi- vidualiserar undervisningen beskrev de att de utmanar de elever som redan är motiverade me- dan de lägger fokus på att, exempelvis, sitta enskilt med de omotiverade eleverna. Slutligen visade resultatet även att lärarna upplever att det finns ett antal olika utmaningar med att moti- vera eleverna: att tiden inte räcker till, att eleven inte mår bra, att eleven inte förstår lärandets syfte och betydelse och att läraren har svårt att möta alla elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)