Att vårda tonåringar med Anorexia Nervosa – ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom med hög mortalitet.Tidigt insjuknande i tonåren leder till stor påverkan psykiskt och fysiskt och kräver ofta långbehandlingstid och mycket vårdresurser. Då omvårdnaden av tonåringar med AN kan varapsykiskt krävande för vårdpersonal, och det inte gjorts mer än ett fåtal studier ur ettsjuksköterskeperspektiv de senaste 20 åren, är detta ett ämne som behöver lyftas fram.SYFTE: Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att vårdatonåringar med AN. METOD: Metoden som användes i detta arbete var en litteraturöversikt.Sökningar gjordes i tre olika databaser och relevanta artiklar granskades systematiskt för attsedan kvalitetsgranskas. Sammanlagt sju vetenskapliga artiklar valdes ut för att ingå iresultatdelen. RESULTAT: Sjuksköterskan upplevde sig ha ett flertal viktiga roller iomvårdnaden av tonåringar med AN, främst att stötta och uppmuntra till att återskapa ettnormalt ätmönster och en normal kroppsvikt samt att förhindra återfall. Sjuksköterskanupplevde att de åtgärder som gav mest effektiva resultat i tillfrisknandet från sjukdomen var att ta kontroll över måltider och på ett pedagogiskt vis kunna utbilda inom kost och motion. Sjuksköterskan upplevde att det var en hårfin balans mellan att skapa respektfulla relationeroch att utöva makt i vårdandet av tonåringar med AN. SLUTSATS: Resultatet visar attsjuksköterskans upplevelser av att vårda tonåringar med AN är att hen får ta på sig ett flertal olika roller i behandlingsprocessen. En bra vårdrelation mellan sjuksköterska och patient upplevs välbehövligt för att uppå en optimal behandling. Då vårdande av tonåringar med AN kan upplevas som psykiskt påfrestande för vårdpersonal visar detta tydligt att ytterligareforskning är av stor nödvändighet för framtida utvärderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)