Icke-troende i tolvstegsprogrammet : En kvalitativ, religionspsykologisk studie om deltagares andliga upplevelser under tolvstegsprogrammet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt vilken upplevd betydelse den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har för deltagarna för att bli fria från sitt beroende. Undersökningen är en intervjustudie där tre respondenter från tolvstegsprogrammet deltagit i semistrukturerade djupintervjuer. Materialet från intervjuerna har kodats och analyserats utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. Undersökningen fokuserar på andlighetens påverkan på tillnyktrandet. Studien utgår från den svenska modellen av programmet och jämförs med resultaten från en studie av Tonigan, et al., (2013) som genomförts i USA. Resultatet visar att deltagarna har en syn på programmet som fungerande och att andligheten inom programmet har en positiv påverkan i tillfrisknandet från alkoholberoende. Två av tre deltagare anser att andligheten har varit en betydande faktor i återhämtningen från sitt alkoholberoende och den tredje ser att andligheten har varit en hjälpande men ej betydande faktor för möjligheten att bli fri från sitt beroende. Två av tre deltagare beskriver en känsla av motstånd eller rädsla gentemot det religiösa innehållet i programmet i inledningen av behandlingen, varav den ena av dessa har förändrat sin uppfattning senare i behandlingen och den andra behövt hitta tekniker för att ta till sig programmets innehåll utan en koppling till ’Gud’.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)