Bakom Rökridån - Omfattningen och samhällskonsekvenserna av den illegala tobaksmarknaden i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Denna studie har genomförts på uppdrag av Polisen i Malmö och syftar till att få en ökad förståelse för tobakens roll i den lokala organiserade brottsligheten. Med denna djupare insikt i den lokala problembilden finns även förhoppningen att kunna utveckla relevanta brottspreventiva åtgärder. Polisen i Malmö har i samverkan med andra myndigheter funnit att det finns tydliga kopplingar mellan de organiserade nätverken som styr den illegala tobakshandeln i Malmö med de som också bedriver illegala bordeller, svartklubbar och spelhallar. Dessutom tycks omsättningen av den illegala tobaksmarknaden vara enorm då efterfrågan efter billig tobak är omfattande, både nationellt och internationellt. Med detta som bakgrund har därför föreliggande studie genomfört intervjuer med en rad nyckelinformanter hos de myndigheter Polisen i Malmö samverkar med i arbetet mot den illegala tobakshandeln, samt genomfört en innehållsanalys på beslut och domar från samma myndigheter. Detta för att undersöka hur innehållet i dessa dokument kan relateras till organiserad brottslighet på lokal nivå samt strukturerna bakom hur detta sker. Resultatet för studien visar att det finns tydliga kopplingar mellan de granskade dokumenten och organiserad brottslighet, där över hälften av dessa indikerade på en medveten involvering i den illegala tobakshandeln. Detta bekräftas även av de intervjuade nyckelinformanterna samt diskuteras i ljuset av tidigare forskning. Med studiens resultat som bakgrund rekommenderas därför en fortsatt tydlig samverkan mellan myndigheterna för att få bukt med det ökande problemet med illegal tobak i Malmö, samt även för tydligare social prevention riktade mot att påverka den stora efterfrågan efter billig tobak.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)