Mer än en påse på magen : En litteraturöversikt om patienter med enterostomi och hur de upplever sin sexualitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns många olika tillstånd som kan leda till att en person får en tarmstomi, och detta kan påverka en persons syn på den egna kroppen. En persons kroppsuppfattning är starkt kopplad till sexualiteten som är en viktig del i människors liv. Stomioperationer kan även ge fysiska skador som medför problem i opererade människors sexualliv. Patienter med stomi finns i alla vårdinriktningar, och det är därför viktigt för alla sjuksköterskor att kunna bemöta dem. Syfte: Syftet var att belysa hur patienter med enterostomi upplever sin sexualitet. Metod: Metoden var en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar granskades, varav fem var kvalitativa, nio kvantitativa och en använde mixad metod. Artiklarna söktes fram genom kombinationer av olika sökord i databaserna CINAHL Complete och Pubmed med ett tidsspann på år 2008-2017. Resultat: I resultatet kunde fyra huvudteman och sex underteman identifieras. De huvudteman som hittades var En förändrad kropp, Fysisk sexuell funktion, Ett förändrat sexliv och Stöd från omgivningen. Resultatet visade på att många patienter upplever problem med sin sexualitet relaterat till stomin, både fysiska problem och hinder som följd av patientens egna tankar om sin stomi. Ett ökat behov av stöd och information kunde också identifieras hos patienterna, både från en eventuell partner, men även från sjukvårdens sida. Diskussion: Resultatet diskuteras med utgångspunkt i Parse's teori om humanbecoming. I diskussionen tas upp teman kring hur stöd och information från vården saknas av patienterna. Även bristen på forskning kring kvinnors sexuella upplevelser med stomi i jämförelse med den forskning som finns kring män diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)