En ateljéristas synliggörande av matematik

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med denna undersökning är att studera hur matematikutveckling synliggörs i arbetet med bild genom enateljéristas arbete. Vi vill i studien också belysa hur den tredje pedagogen, det vill säga miljön, kan lyfta fram detmatematiska lärandet. Ett annat fokus är att se om ateljéristans arbete är något som en pedagog kan göra utan attvara verksam som ateljérista. Vår huvudsakliga fråga för att komma fram till syftet är hur matematikensynliggörs i förskolan genom en ateljéristas arbete och om ateljéristans arbete är något en förskolepedagog kangenomföra.Studien är en kvalitativ undersökning och valda metoder är intervju och observation. Anledningen till att tvåmetoder är kombinerade är att få större validitet i undersökningen. Vald respondent för studien är en ateljéristasom är utbildad konstnär, men saknar pedagogisk utbildning på universitetsnivå.Det resultat som redogörs är information utifrån en intervju och tre observationer med återkopplande intervjuefter varje. Det som framkom under intervjun var att ateljéristans specialkompetens är lera och att hon arbetarmed fördjupad bildverksamhet i små barngrupper. Barnen får undersöka det som de inte har möjlighet attundersöka inne på avdelningarna. Det som observerades var en aktivitet med lera och två med mönsterskapande.I aktiviteterna framkom matematik som synliggjordes samt matematik som hade kunnat synliggöras.Vår slutsats av denna studie är att ateljéristan förvisso besitter en specialkompetens, men utan den pedagogiskautbildningen så försvinner delar av medvetenheten och synliggörandet av barns utveckling i hennes arbete. Enpedagog med liknande specialkompetens skulle ha bättre förutsättningar att medvetet kunna se och synliggörabarnens utveckling och lärande i samma arbetsuppgifter i bild.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)