Prissättning av företrädesemissioner - Vilka variabler påverkar rabatten på emissionspriset?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet av denna studie är analysera ett antal tänkbara faktorer och huruvida dessa har en inverkan på den rabatt som sätts vid en nyemission i Sverige. Vidare avser studien även att besvara hur stor rabatten i genomsnitt är. Resultaten visar att faktorerna börsvärde, erbjudandets relativa storlek, rådgivarens ranking, Price to Book samt andelen av erbjudandet som är garanterat eller på annat sätt säkerställt har ett statistiskt säkerställt samband med den relativa rabatten. Den genomsnittliga rabatten uppgår till 30,37 procent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)