Öppenhet som emancipation : En fenomenologisk-hermeneutisk studie utifrån sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av öppenhet om psykisk ohälsa

Detta är en Magister-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Öppenhet om psykisk ohälsa är något som har fått allt mer medial uppmärksamhet. Konceptet öppenhet är brett och innefattar flertal definitioner såsom transparens, som i att vara ärlig och inte gömma information, samt ett förhållningssätt som präglas av bland annat tolerans och förmågan att acceptera nya perspektiv och idéer. Öppenhet avhandlas i denna studie från perspektivet av sjuksköterskor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syfte: Denna studie syftar till att utforska sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av öppenhet gällande psykisk ohälsa samt att avtäcka öppenhetens meningsbärande enheter utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Metod: Studien har en kvalitativ studiedesign med en fenomenologisk hermeneutisk forskningsansats. Information samlades in via semistrukturerade intervjuer. Resultat: Analysen resulterade i 3 övergripande teman: öppenhet som transparens, öppenhet som förhållningssätt och öppenhetens kraft och fundamentala växelverkan. Helhetstolkningen  visade att öppenhet är en förutsättning för all typ av medmänsklig interaktion och kommunikation. Att dela med sig av erfarenheter av psykisk ohälsa är transparens med intentionalitet kopplat till både strävan efter en bättre värld och ett sätt att visa omsorg. Helhetstolkningen mynnade ut i att sjuksköterskors öppenhet gällande egen erfarenhet av psykisk ohälsa i hög grad påverkades av upplevd stigma. Slutsats: Öppenhet har en inre självförstärkande kraft: öppenhet leder till öppenhet. Att dela med sig av egna erfarenheter av psykisk ohälsa ter sig har en stor potential i att skapa relationer präglade av ömsesidighet och medmänsklighet. Att bemöta med öppenhet är nyckeln till att ge transparensen en möjlighet att skapa en mer humanistisk och rättvis vård.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)