Den (o)önskade marknadsföringen : Vill konsumenten ha en relation?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Författare: Linda Fröling; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport utgår från enkätbaserad studie gjord ur konsumentperspektiv där respondenterna utgörs av konsumenter som är medlemmar i minst en kundklubb. Enkäten har med marknadsdrivet synsätt visat vad konsumenterna subjektivt anser fungerar samt ej fungerar avseende reklamutskick från vederbörandes kundklubb. Syftet med studien var att hitta punkter redo förförändring avseende dagens relationsmarknadsföring från företag till konsument (B2C), med målet att bidra till utveckling inom området. Resultatet enligt enkät visade önskan om ökad personifiering och viss upplevelse om irrelevans i utskick. Resultatet betyder i teorin att dagens marknadsföringsmetoder för konsumenten innebär viss upplevelse om klutter, som kan bidra till latent och därmed falsk lojalitet till kundklubben. I praktiken innebär resultatet att metodiken inom relationsmarknadsföring kan behöva utvecklas genom ökad användning av marknadsdrivet synsätt där konsumenten involveras som subjekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)