Var i den textila värdekedjan hör vi hemma?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Textilhögskolan är sedan 1982 en del av Högskolan i Borås och har i dagsläget 14 utbildningar varav en är kandidatutbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap. Utbildningen ger studenterna en förståelse för den textila värdekedjan där de lär sig att hantera processer i produkt- och affärsidéutveckling inom det textila området. Utbildningen bygger på en översikt och inte spetskunskap vilket har resulterat i en ovisshet bland studenter var fokus bör ligga vid karriärval. Detta resulterade i uppsatsens syfte; ”Syftet med denna uppsats är att se hur svagheter och styrkor i den textila värdekedjan kan omsättas i utbildning för att öppna nya arbetsområden inom den textila industrin.” För att undersöka syftet genomfördes ett antal kvalitativa intervjuer med personer insatta i den textila industrin med erfarenhet av Textile management. Resultatet visar på att studenterna från Textil produktutveckling och Entreprenörskap kan finna potentiella yrkespositioner inom den textila värdekedjan. Brister som betonades var exempelvis kommunikationsproblem mellan leden och avsaknad av utveckling utav produktgrupper för att utöka inkomstkällor. Resultatet visar även på hur utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap kan utvecklas för att ge studenterna de kunskaper som krävs för ett arbete inom den textila värdekedjan. Slutsatserna visar på att de yrkesroller som redovisas i resultatet möjligen inte är nya på marknaden, men har inte tidigare uppmärksammats av utbildningen eller studenterna. Uppsatsen ger studenterna möjlighet att se framtida arbetspositioner inom den textila värdekedjan som de själva inte reflekterat över tidigare. Utbildningen Textil produktutveckling och Entreprenörskap ger studenten verktygen för framtida karriär med det är upp till studenten att skapa förståelse för hur och var inom den textila värdekedjan den hör hemma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)