Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson Handledare: Veronika Tarnovskaya Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot seniorer. Teoretiskt perspektiv: Fokus för arbetet är digital marknadsföring med två analysmodeller: STP-modellen och marknadsföringsmixen. Samt tidigare forskning om e-handel av livsmedel och marknadsföring mot seniorer. Metod: Arbetet har gjorts med en kvalitativ undersökningsmetod med en abduktiv ansats. Detta på grund av att arbetet ämnas svara på en mer undersökande fråga som behöver analyseras på djupet. Empiri: Studien har fokuserat på ett livsmedelsföretag vilket är ICA där en intervju genomfördes med Jörgen Eriksson. Detta kompletterades med egna observationer om ICA. Resultat: Slutsatserna som dras i denna uppsats är dels att den digitala utvecklingen gett nya möjligheter som inte används på bästa sätt gentemot seniorer samtidigt anses lojalitet vara viktigare än ålder hos konsumenten och till sist har livsmedelsföretagen fått ett guldläge av tillströmningen av seniorer till deras e-handel som de måste ta tillvara på även efter pandemin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)