Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Detta är en C-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Undersökningen bygger på en fallstudie som genomförts på företaget AstraZeneca. De är ettläkemedelsföretag vars produkter finns till försäljning i över 100 länder. Deras tre speciellaforskningsenheter i Sverige, Clinical Pharmacology Unit (CPU), behöver hela tiden flerfrivilliga som kan agera försökspersoner för forskning och utveckling av nya läkemedel.Syftet i denna studie är att beskriva hur företag kan använda viral marknadsföring iwebbaserade sociala nätverk för att nå sin målgrupp. Vi genomförde intervjuer med försökspersonerför att få en bild av hur de idag får information om AstraZeneca CPU, och för att fåveta hur de blev försökspersoner. Därefter konstruerade vi en webbenkät och frågorna gav osssvar på respondenternas internetvanor och hur de tillämpar informationsspridning på internet.Många människor runt om i världen är idag medlemmar i ett webbaserat socialt nätverk. Dettaär ett sätt för många både att hålla kontakten med gamla vänner och att skapa relationer mednya. Företag som AstraZeneca kan utnyttja de webbaserade sociala nätverken genom att användaviral marknadsföring som bygger på att kunderna själva står för informationsspridningenom dem genom mun-till-mun metoden eller som det heter på engelska, word of mouth.I intervjuerna kom vi fram till att alla försökspersoner ställer upp eftersom de får ersättningför sin tid på AstraZeneca CPU. I stället för att betala för användning av traditionella marknadsföringskanalerbör AstraZeneca utnyttja dessa nöjda ”kunder” som potentiella”försäljare” i exempelvis en viral marknadsföringskampanj. Vår studie visar att några av deeffektivaste spridningskanalerna för viral marknadsföring är webbaserade sociala nätverk, emailoch bloggar. Ett exempel på hur AstraZeneca skulle kunna använda sig av viralmarknadsföring är bloggar. Människor som letar efter fakta om försökspersoner skulle dåockså kunna få information via dessa bloggar och AstraZeneca CPU skulle få mer publicitetoch uppmärksamhet än idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)