Identitetskapande genom datorvarumärken - Kvalitativa djupintervjuer med ekonomi – och ingenjörsstudenter vid Lunds universitet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen är utformad för att undersöka hur datorvarumärken fungerar som identitetsskapare hos studenter. Uppsatstiteln är: Identitetskapande genom datorvarumärken – kvalitativa djupintervjuer med ekonomi – och ingenjörsstudenter vid Lunds Universitet. Vi som uppsatsskrivare heter Dan Ishaq och Jens Boström och är verksamma på institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. För att svara på frågeställningen i vår medie- och kommunikationsvetenskapliga uppsats har vi med hjälp av kvalitativ metod i form av djupintervjuer utfrågat en urvalsgrupp bestående av tre studenter från Lunds tekniska högskola och tre från Ekonomihögskolan. Med hjälp av en intervjuguide har vi med ett teorianvändande perspektiv utformat frågorna med hjälp av de valda teorierna. Teorierna som inkluderas i uppsatsen är kring varumärkesgemenskaper, varumärkets roll för individen samt jaget som symboliskt kapital. Slutsatserna som vi kan dra kring frågeställningen är att vi ser att det finns ett samband mellan varumärken och identitetskapandet. Likheterna mellan studenter från Ekonomihögskolan och de på Lunds Tekniska högskola är små. Den främsta skillnaden är att studenterna på Ekonomihögskolan i större grad är beredda på att överge sitt nuvarande varumärke för att övergå till Apple. Vi kunde även finna att tredjepersonseffekten var aktuell när det kommer till identitetskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)